News
Print

 

«Հայաստանի պատմագետների միություն»(ՀՊՄ) հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, պ.գ.թ. Մհեր Հովհաննիսյան
ՀՊՄ խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի՝ գիտակազմակերպչական հարցերով փոխտնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանի
ՀՊՄ խորհրդի անդամ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պ.գ.թ. դոցենտ, Էդգար Հովհաննիսյան

A press conference on the theme "The historians of Armenia are united under one roof" took place in "Armenpress" news agancy press hall, on October 16. The speakers of the press conference were  the executive director of the “Historians association of Armenia” NGO, Mher Hovhannisyan, member of HAA board, deputy director on scientific affairs of NAS RA Institute of History, Doctor in Historical Sciences Karen Khachatryan and member of HAA board, candidate in Historical sciences of ASPU Edgar Hovhannisyan.  Historians have already achieved considerable success in joint activities. The “Historians association of Armenia” has become the member of the International Committee of Historical Sciences.


Back
RA, Yerevan, Alex Manoogian 1, YSU 2nd annex
the 5th floor,
Tel.: + 37460 71 00 92
E-mail: info@armin.am

© Institute for Armenian Studies of YSU
All rights are reserved. In case of full or partial use of the web-site materials or the citation the reference to www.historyofarmenia.am is compulsory.