Encyclopedia >> Encyclopedia of Armenian History >> Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1946 թթ.): Հայ ռազմիկների մասնակցությունը Ճապոնիայի ջախջախման մարտերին (9 օգոստոսի - 2 սեպտեմբերի 1945 թ.)
RA, Yerevan, Alex Manoogian 1, YSU 2nd annex
the 5th floor,
Tel.: + 37460 71 00 92
E-mail: info@armin.am

© Institute for Armenian Studies of YSU
All rights are reserved. In case of full or partial use of the web-site materials or the citation the reference to www.historyofarmenia.am is compulsory.