Գրադարան >> Գրքեր
Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ

Վարանդեան Մ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1992 թ.

536 էջ

Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ
Ա. հատոր

Վարանդեան Մ.

<<Վարանդեան>> հրատ.

Թեհրան

1981 թ.

352 էջ

 
ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅ ԳԱՂԹԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Բ

Աբրահամյան Ա.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1967 թ.

423 էջ

 
ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՌԱԿ-ի

ՂԱԶԱՐԵԱՆ Վ.

<<Մշակ>> հրատ.

Պեյրութ

1978 թ.

80 էջ

ՀԱՄՇԵՆԻ ՄԱՆՐԱՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Սահակյան Լ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

175 էջ

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բդոյան Վ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1974 թ.

288 էջ

ՀԱՅ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (885-908 ԹԹ.)

Եղիազարյան Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

396 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԶԱՐԴ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

Աղայան Ծ.

<<Հայաստան>> հրատ.

Երևան

1989 թ.

319 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵՍՏՈՄԱՏԻԱ Հ. 1

Հովհաննիսյան Պ.,Մովսիսյան Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2007 թ.

517 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵՍՏՈՄԱՏԻԱ Հ. 2

Հովհաննիսյան Պ.,Մովսիսյան Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2011թ.

696 էջ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /ՍԿԶԲԻՑ ՄԻՆՉԵՎ XVIII ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԸ/

Ժամկոչյան Հ., Աբրահամյան Ա.,
Մելիք-Բախշյան Ս., Պողոսյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1975 թ.

783 էջ

ՀԱՅ ԿԱՆԱՅՔ 19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ
ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Մինասյան Է., Մինասյան Տ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

472 էջ + 12 էջ ներդիր

ՀԱՅ ՀԵՐՈՍՈՒՀԻ ԿԱՆԱՅՔ

Մինասյան Է.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 էջ

782 էջ+16 էջ

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բայրամյան Հ. (խմբագիր-կազմող)

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

340 էջ

 
ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1918-1921 ԹԹ.

Սարդարյան Կ.

<<Նաիրի>> հրատ.

Երևան

2002 թ.

224 էջ

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1918-1921 ԹԹ.

Վիրաբյան Վ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2016 թ.

830 էջ + 12 էջ ներդիր

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵԻ ՀԱՅ ԴԱՏԸ

Լազեան Գ.

<<Ադանա>> հրատ.

Երևան

1991թ.

435 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՎ ՀԱՅ ԴԱՏ

Մինասեան Բ.

Համազգայինի Վահե Սէթեան Հրատ.

Պեյրութ

230 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ՄՈՒՐՃԻ ԵՎ ԹՐՔԱԿԱՆ ՍԱԼԻ ՄԻՋԵԻ

Վրացեան Ս.

<<Համազգային>> ընկ.

Պեյրութ

1953 թ.

205 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔԻԱՆ

Ջիվելեգով Ա.

<<Գիտելիք>> հրատ.

Երևան

1991թ.

27 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տերյան Ա.

<<Ոսկան Երանցի>> հրատ.

Երևան

2007 թ.

100 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻԻՆԸ

Նավասարդեան Վ.

ՀՅԴ հրատ.

ԺԸՆԵՎ

1921 թ.

55 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Խատիսյան Ա.

<<Համազգային>> հայ մշակութային ընկերակցություն

Ֆրանսիա

1968 թ.

487 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հատոր I

Հովհաննիսյան Ռ.

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Երևան

2005 թ.

604 էջ

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վրացյան Ս.

Հայաստան հրատ.

Երևան

1993 թ.

704 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՎԻՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (9-14-ՐԴ ԴԱՐԵՐ)

Սարգսյան Լ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2007 թ.

140 էջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Մելքոնյան Ա.

<<Միտք>> վերլ.կենտրոն

Երևան

2011 թ.

456 էջ

 
ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Վարդանյան Վ., Կիրակոսյան Ե.,
Գևորգյան Լ.

Անտարես հրատ.

Երևան

2014 թ.

56 էջ

 
ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1915-1916

ՎՈԼՖԳԱՆԳ ԳՈՒՍՏ հրատ.

Երևան

2005 թ.

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻՆԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ.

Երևան

2013 թ.

568 էջ

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԶՈՐԱՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 1918-1945 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Հարությունյան Կ.

<<Զանգակ-97>> հրատ.

Երևան

2002 թ.

272 էջ

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՒՍՆ ԸՆԴԴԵՄ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ

Նազարբեկյան Թ.

<<Մ.Վարանդեան>> հրատ.

Երևան

1994 թ.

120 էջ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔԸ

Շաւարշ Թ.

Վահե Սեթեան հրատ.

Պէյրութ, Լիբանան

1976 թ.

312 էջ

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ

Վարանդեան Մ.

Հ.Յ.Դ. հրատ.

ԺԸՆԵՎ

1913 Թ>

288 էջ

ՀԱՅՆ ՈԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՕՏԱՐՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ

Գասպարյան Ն.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2017 թ.

196 էջ

ՀԱՅՈՑ 1915-1916 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կարպետյան Մ.

ՀՀ ԳԱԱ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հրատ.

Երևան

2005 թ.

279 էջ

ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խուրշուդյան Լ.

<<Զանգակ-97>> հրատ.

Երևան

1999

283 էջ

ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խուրշուդյան Լ.

<<Զանգակ-97>> հրատ.

Երևան

1999 թ.

283 էջ

ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Զաքարյան Ս. (խմբ.)

<<Լիմուշ>> հրատ.,

Երևան

2012 թ.

116 էջ

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Կարպետյան Մ., Գևորգյան Է., Մելքոնյան Է., Աբգարյան Ա.,

<<Զանգակ>> հրատ.

Երևան

2010 թ.

456 էջ

ՀԱՅՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ

Ադոնց Ն.

<<Հայ ճեմարան>> հրատ.

Պեյրութ

1949 թ.

115 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Ուխտանէս Եպիսկոպոս

«Հայաստան» հրատ.

Երևան

2006 թ.

264 էջ

 
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մելիք-Բախշյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1996 թ.

336 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Վիրաբյան Վ.

<<Լուսակն>> հրատ.

Երևան

2007 թ.

100 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

խմբ.`Սիմոնյան Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

872 էջ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բուզանդ Փ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1987 թ.

456 էջ

 
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒսումնական ձեռնարկ

Վիրաբյան Վ.

ՀՊՃՀ հրատ.

Երևան

2013 թ.

160 էջ

ՀԱՅՈՒՀԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՌՋԵՒ

Վարդան Հ., Հացունի Վ.

Թեհրան

2009 թ.

465 էջ

ՀԱՅՐԵՆԻ ՋԱՎԱՂՔ

<<Ազգակ>> օրաթերթի հրատ.

Պեյրութ, Լիբանան

2002 թ.

479 էջ

ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Նժդեհ Գ.

<<Ամարաս>> հրատ.

Երևան

2006 թ.

706 թ.

ՀԵՐՈԴՈՏՈՍ

Հովհաննիսյան Ա.,
Երեմյան Ս.,
Զարյան Ռ.,(Խմբ. կազմ)

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.

Երևան

651 էջ

1986 թ.

 
ՀԻՆ ՀԱՅ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սամուելյան Խ.

<<Արմֆրանս>> հրատ.

Երևան

1939 թ.

363 էջ

ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ

Մանանդյան Հ.

Մելքոնյան ֆոնդի հրատ.

Երևան

1936 թ.

267 էջ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՐՑԱԽ.ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՔԱՐ
(Գիրք Ա)

Ղահրամանյան Կ.

Հ.Յ.Դ. հրատ.

Երևան

1993 թ.

104 էջ

ՀՆՉԱԿԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շահբազյան Հ. (կազմող)

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Երևան

1994 թ.

63 էջ

ՀՈԳԵՎՈՐ ՆԺԴԵՀԸ

Ոսկանյան Մ.

<<Լուսաբաց>> հրատ.

Երևան

2008 թ.

186 էջ

ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ
Տարոնի պատմություն

Սահակյան Ա. (խմբ.)

<<Խորհրդային գրող>> հրատ.

Երևան

1989 թ.

176 էջ

 
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻ
Հայոց պատմություն

Դրասխանակերտցի Հ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

1996 թ.

397 էջ

 
ՀՈՒՇԱՄԱՏՅԱՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ

Մելքոնյան Ա., Մինասյան Է.,
Խաչատրյան Ս., (Խմբ. խորհուրդ)

ՀՀ ՊՆ հրատ.,

Երևան

2017 թ.

48 էջ

ՀՐԱՅՐ ԴԺՈԽՔ

<<Պլանետա>> հրատ.

Պեյրութ

1985

142 էջ

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴ

Ղարիբյան Ի.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2003 թ.

64 էջ

ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.historyofarmenia.am