Հանդես

Հայագիտության հարցեր 3 (15)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

254 էջ

Տիտղոսաթերթ Պետրոսյան Գ. Բաթումի դիվանագիտական բանակցությունների երկրորդ փուլը. թուրքական վերջնագրի ընդունումը (1918 թ. մայիս-հունիս) Հայրունի Ա. Գերմանական արևելյան առաքելության հայօգնության աշխատանքներն Ուրֆայում (1896-1914 թթ.) (գերմաներեն) Սարգսյան Ս. Հայ Ժողովրդական կուսակցության «Ժողովուրդ» պաշտոնաթերթը Բատիև Լ. Ոստիկանական ծառայությունը Դոնի Նախիջևանում (XVIII դարի վերջ-XX դար) (ռուսերեն) Բաբլումյան Ա.Արաբկիր գավառակի հայ բնակչությունը 1830-1880-ական թվականներին Քոսյան Լ. Արևմտյան Հայաստանում ամերիկյան բողոքական միսիոներների ցուցաբերած օգնության պատմությունից (XIX դարի 90-ական թթ.) Եղիազարյան Ա. Ռամկավար ազատական կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-ական թթ. Պողոսյան Ն. Ռաֆայել դե Նոգալեսի հուշերը իբրև պատմական սկզբնաղբյուր Հակոբյան Տ. Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում Մկրտչյան Լ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի աշտարակատիպ հուշարձանների հաշվառումը և բնութագիրը Ջրբաշյան Ա. Արսեն Բագրատունու «հայկական չափի» տեսության արձագանքները հայ տաղագիտության մեջ Ավագյան Վ. Դավիթ Անհաղթը հայկական ավանդություններում Ղազարյան Մ. Կնոջ սեռականության ազատության և դրա պատկերման խնդիրը Հակոբ Օշականի արձակում (անգլերեն) Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի յ (y/i̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում Հովհաննիսյան Մ.Քերականական իրողությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի պոեզիայում Զաքարյան Ս. Հովհան Օձնեցին իբրև պատկերամարտության քննադատ (նկատառումներ «Ընդդէմ պաւղիկեանց» երկի վերաբերյալ) Ավետիսյան Յ. Կետադրական զուգաձևություններ ժամանակակից արևելահայերենում Գինոսյան Ն. Սղերդի և շրջակա գյուղերի հայ բնակչության գանգատ-խնդրագրերը քուրդ ցեղապետերի և շեյխերի հալածանքների վերաբերյալ Գրիգորյան Ս. Աբրահամ Գասպարյան, Ներքաղաքական գործընթացների իրողությունները Մերձավոր Արևելքում Բալդարյան Ս. Աշոտ Հովհաննիսյան, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը Մինասյան Է. Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը) Հովհաննիսյան Գ. Սուրեն Սարգսյան, Մկրտիչ Փորթուգալյանի հասարակական- քաղաքական կյանքը և <<Արմենիա>> պարբերականը Տագէսեան Ա. Յակոբ Տէր-Կարապետեան, Հայկական Էթնիք Ինքնութիւնը Միջավայրի Մէջ. Փորձագիտական Եւ Հոգեբանաընկերաբանական Դիտակէտերէ Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների

Հայագիտության հարցեր 2 (14)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

250 էջ

Տիտղոսաթերթ Հովհաննիսյան Մ.Հայոց անկախ պետականության վերականգնման խնդիրը 1917-1918 թթ. ՀՅԴ-ՌՍԴԲ(Բ)Կ հարաբերությունների համատեքստում Պետրոսյան Գ.Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի հակաբոլշևիկյան կառավարության միջև հարաբերությունների համեմատական վերլուծություն (1918 թ. հունիս-1920 թ. ապրիլ) Հայրունի Ա.Հայաստանի Հանրապետության՝ Բեռլինի պատվիրակության գործունեությունը 1918 թվականին Վիրաբյան Վ. Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը 1918-1920 թթ. Պետրոսյան Դ.Հայոց համալսարանի քաղաքակրթական արժևորման խնդիրները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մամուլում Խաչատրյան Հ.«Տանուտեր» և «տանուտերություն» հասկացությունները վաղ ավատատիրական Հայաստանում Հակոբյան Ա.Հայկական կուսակցությունների գործունեությունն Իրանում 1921-1945 թթ. Նաջարյան Մ.Հայոց ցեղասպանության հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններում ՀՀ անկախության առաջին տարիներին Մկրտիչյան Ա.Էթնիկ քաղաքական կոնֆլիկտը որպես հայագիտական ուսումնասիրությունների հիմնախնդիր Մամյան Մ. Պարականոն գրվածքների դասակարգման հարցի շուրջ Ավագյան Ա. Վահան Թեքեյան. տարագիր մենավորը (Կահիրեից Կահիրե) Մերջանյան Տ. Սիրո փիլիսոփայական և հոգեբանական դրսևորումները Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին» վիպակում Բայրամյան Հ. Հովհաննես Թումանյանը hայ-վրացական բարեկամության ջատագով Երանոսյան Ն., Սուքիասյան Հ. Երգիծական մամուլի սկզբնավորումը Խորհրդային Հայաստանում. «Շեշտ» երգիծաթերթը Ավագյան Գ. Սփյուռքյան ինքնությունը և մամուլը (1960-ական թթ. լիբանանահայ պարբերականների օրինակով) (անգլերեն) Ավետիսյան Յ.Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները Ասատրյան Է. «Լեզու-խոսք-մտածողություն» եռանկյունին ըստ Գ. Ղափանցյանի Սարգսյան L. Նորակազմությունները արդի հայերենի գովազդային խոսույթում Թունյան Վ. Ռամիզ Մեխտիև, Լեռնային Ղարաբաղ. ըստ սկզբնաղբյուրների ընթերցված պատմություն (ռուսերեն) Պողոսյան Ն.Յու. Ա. Պետրոսյան, Օսմանյան կայսրություն. հզորություն և անկում (ռուսերեն) Սահակյան Լ. Հայրապետյան Դ.,Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների

Հայագիտության հարցեր 1 (13)

ՀՀԻ

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2018 թ.

251 էջ

Տիտղոսաթերթ Մալկիդիս Թ. Հայոց ցեղասպանությունը սառը պատերազմից հետո և Գ. Հ. Սթանթոնի ութ փուլերը (անգլերեն) Վարդանյան Ա. Հայոց անկախ իշխանությունը Համազասպ և Գրիգոր Մամիկոնյանների օրոք Մակարյան Վ. Հայ կինը Օսմանյան Սիրիայում (XVI-XIX դդ.) Մարգարյան Ն. Միջագետքի անապատների հայ որբախույզները (1918-1923 թթ.) Վիրաբյան Վ. Հայ-վրացական տնտեսական փոխհարաբերությունները 1920-1922 թթ. Հովսեփյան Ն. ՀՀ միջկուսակցական բանավեճը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ անկախության առաջին տասնամյակում Մովսիսյան Ֆ. Նոր և նորագույն պատմության պարբերացումը ժամանակակից պատմագրությունում Ալեքսանյան Տ., Բադալյան Հ., Օհանյան Հ. Նորահայտ միջնադարյան հնձան Կապանի տարածաշրջանում Ավագյան Ա. Վահան Թեքեյան. արևմտահայ կյանքի և գրականության մշակը Մակարյան Ա. Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի ր (r), ռ (Ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը Պարոնյան Շ. Օտար մշակույթի պատկանող լեզվական միավորները գրական ստեղծագործության մեջ. գործաբանական մոտեցում (անգլերեն) Սարգսյան Լ. Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն Զաքարյան Ս. Հովհան Օձնեցու գործունեության գնահատումը ազգային ինքնության համատեքստում Ներսիսյան Բ. Ժամանակի քերականական կարգը գրական արևելահայերենում Տոնոյան Թ. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի տեքստի միահյուսությունը ժառանգականության հիմնախնդրի տիրույթում Թունյան Վ. Ռաուֆ Գուսեյնզադե, Կովկասը և հայերը (ռուսերեն) Հայրունի Ա.Գերմանական կայսրությունը և Հայոց ցեղասպանությունը Գաբրիելյան Ա. Մոհամմեդ Իհսան, Ազգաշինությունը Քրդստանում. հիշողություն, ցեղասպանություն և մարդու իրավունքներ Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.historyofarmenia.am