Գրադարան >> Փաստաթղթեր >> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1918-1920ԹԹ.
Առաջին նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

6-9 էջեր (616 էջ)

Երկրորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

10-12 էջեր (616 էջ)

Երրորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

12-15 էջեր (616 էջ)

Չորրորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

15-19 էջեր (616 էջ)

Հինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

19-20 էջեր (616 էջ)

Վեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

20-րդ էջ (616 էջ)

Յոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

20-րդ էջ (616 էջ)

Ութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

21-22 էջեր (616 էջ)

Իներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

22-25 էջեր (616 էջ)

Տասներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

25-28 էջեր (616 էջ)

Տասնմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

28-29 էջեր (616 էջ)

Տասներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

29-31 էջեր (616 էջ)

Տասներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

31-35 էջեր (616 էջ)

Տասնչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

36-38 էջեր (616 էջ)

Տասնհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

38-41 էջեր (616 էջ)

Տասնվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

41-42 էջեր (616 էջ)

Տասնյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

42-42 էջեր (616 էջ)

Տասնութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

43-46 էջեր (616էջ)

Տասնիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

46-50 էջեր (616 էջ)

Քսաներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

50-51 էջեր (616 էջ)

Քսանմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

52-54 էջեր (616 էջ)

Քսաներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

54-56 էջեր (616 էջ)

Քսաներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

56-58 էջեր (616 էջ)

Քսանչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

58-59 էջեր (616 էջ)

Քսանհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

59-62 էջեր (616 էջ)

Քսանվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

62-64 էջեր (616 էջ)

Քսանյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

65-66 էջեր (616 էջ)

Քսանութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

67-68 եջեր (616 էջ)

Քսանիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

68-69 էջեր (616 էջ)

Երեսուներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

69-80 էջեր (616 էջ)

Երեսունմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

80-84 էջեր (616 էջ)

Երեսուներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

84-87 էջեր (616 էջ)

Երեսուներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

88 էջ (616 էջ)

Երեսունչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

88-92 էջեր (616 էջ)

Երեսունհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

93-108 էջեր (616 էջ)

Երեսունվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

108-109 էջեր (616 էջ)

Երեսունյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

109-110 էջեր (616 էջ)

Երեսունութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

110-111 էջեր (616 էջ)

Երեսունիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

111-112 էջեր (616 էջ)

Քառասուներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

էջ 113 (616 էջ)

Քառասունմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

113-114 էջեր (616 էջ)

Քառասուներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

114-115 էջեր (616 էջ)

Քառասուներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

115 էջ (616 էջ)

Քառասունչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

115-116 էջեր (616 էջ)

Քառասունհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

116-127 էջեր (616 էջ)

Քառասունվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

127-128 էջեր (616 էջ)

Քառասունյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

128-135 էջեր (616 էջ)

Քառասունութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

135-րդ էջ (616 էջ)

Քառասունիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

135-136 էջեր (616 էջ)

Հիսուներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

136-137 էջեր (616 էջ)

Հիսունմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

167-138 էջեր (616 էջ)

Հիսուներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

138-րդ էջ (616 էջ)

Հիսուներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

139-րդ էջ (616 էջ)

Հիսունչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

139-140 էջեր (616 էջ)

Հիսունհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

140-141էջեր (616 էջ)

Հիսունվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

141-րդ էջ (616 էջ)

Հիսունյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

141-142 էջեր (616 էջ)

Հիսունութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

142-142 էջեր (616 էջ)

Հիսունիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

143-152 էջեր (616 էջ)

Վաթսուներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

152-153 էջեր (616 էջ)

Վաթսունմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

153-162 էջեր (616 էջ)

Վաթսուներկուերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

162-176 էջեր (616 էջ)

Վաթսուներեքերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

176-177 էջեր (616 էջ0

Վաթսունչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

177-րդ էջից (616 էջ)

Վաթսունհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

177-178 էջեր (616 էջ)

Վաթսունվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

178-191 էջեր (616 էջ)

Վաթսունյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

191-193 էջեր (616 էջ)

Վաթսունութերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

193-207 էջեր (616 էջ)

Վաթսունիներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

208-211 էջեր (616 էջ)

Յոթանասուներորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

211-215 էջեր (616 էջ)

Յոթանասունմեկերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

215-րդ էջ (616 էջ)

Յոթանասուներկուերորդ և յոթանասուներեքերորդ նիստեր

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

216-րդ էջ (616 էջ)

Յոթանասունչորսերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

216-218 էջեր (616 էջ)

Յոթանասունհինգերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

218-220 էջեր (616 էջ)

Յոթանասունվեցերորդ նիստից մինչև ութսունվեցերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

220-225 էջեր (616 էջ)

Ութսունյոթերորդ նիստ

ՀՀ առաջին խորհրդարան 1918-1919 թթ.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Երևան

2009 թ.

225-233 էջեր (616 էջ)

ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.historyofarmenia.am